Fri frakt över 600 SEK
Leverans inom 1-3 arbetsdagar

Integritetspolicy

Integritetspolicy

ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Lepigen, Curitos AB, org. nr 556296-9039, Störvägen 4, 153 95 Järna, e-mail: support@betterlife.se, (”Lepigen”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 • Integritetspolicyn gäller då Lepigen tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Lepigen, såsom besök på webbplats.
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lepigen är personuppgiftsansvarig för Lepigen behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

NÄR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

 • För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • Lepigen samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Lepigen webbplats, använder dig av Lepigen support, besöker Lepigen webbplats eller ett event som Lepigen anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Lepigen. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Lepigen och för att Lepigen ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 • Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter Lepigen samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Lepigen webbplats

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

För dig som är kund till Lepigen Lepigen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Lepigen dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Lepigen och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar och köp. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Lepigen samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Lepigen behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Lepigen ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ändamål: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Lepigen, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Ändamål: För att marknadsföra Lepigen och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Lepigen, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

Ändamål: För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om Lepigen konto

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Lagringstid: Så länge du har ett Lepigen konto

PROFILERING

Lepigen kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta support@betterlife.se . När Lepigen har mottagit din anmälan kommer Lepigen att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Lepigen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Lepigen rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Lepigen sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Lepigen.

Lepigen sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Lepigen konto.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Lepigen kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Lepigen samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Lepigen kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Lepigen lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Lepigen och Lepigen samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Lepigen avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Lepigen om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lepigen rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Lepigen kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Lepigen leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Lepigen vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Lepigen har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Lepigen kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Lepigen innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Lepigen, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mitt Konto”.

Skyddet av dina personuppgifter Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Lepigen har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

DINA RÄTTIGHETER

Lepigen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Lepigen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Lepigen kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till support@betterlife.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

COOKIES

När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

Vad är cookies?
Vår webbplats lepigen.se innehåller så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är även möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt i din dators minne för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, och sessionscookien försvinner så fort du stänger din webbläsare.
(Källa: Post- och telestyrelsen, www.pts.se)

Cookies på lepigen.se
På vår webbplats används cookies av båda typerna. Vi använder några cookies som lagras under en tid och som sparar dina gjorda inställningar. Vi använder oss även av en sessionscookie för att kunna hantera din kundvagn och beställning på webbplatsen. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig.

Kan jag undvika cookies?
Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra, eller bara tillåta sessionscookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vår webbplats fungerar även om du bara tillåter sessionscookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte heller tillåta sessionscookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

KONTAKTA OSS

Curitos AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556296-9039 och adressen Störvägen 4, 153 95 Järna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Lepigen behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Lepigen
c/o Teofilovic
Störvägen 4
153 95 Järna
support@betterlife.se